Strona główna | Gmina Pietrowice Wielkie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
tel./fax 324198013
ul. Marii Konopnickiej 28, 47-480 Pietrowice Wielkie

Witamy w naszej Szkole

Uczniowie w naszej Szkole mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz talentów poprzez:
 • kształcenie postawy dociekliwości i refleksyjności,
 • atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
 • realizację programów autorskich,
 • organizację indywidualnego toku nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • organizację konkursów, kółek zainteresowań i innych zajęć w ramach posiadanych przez szkołę środków,
 • możliwość ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum w skróconym czasie na podstawie odrębnych przepisów,
 • współpracę z ośrodkami kulturalnymi, sportowymi itp.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Ponadto umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

Historia Szkoły

Rok 1596

Pierwsza wzmianka o istnieniu Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich jest zamieszczona w dokumentach pod datą 1596r.W dokumentach czytamy: "Szkoła ma ogród, który jest uprawiany. Każdy rolnik z Pietrowic jest zobowiązany do oddania 4 chlebów, 2 snopów zboża i 4 halerzy dla nauczyciela."

Rok 1784

W roku 1784 wybucha groźny pożar, szkoła jednak, chociaż w całości drewniana - ocalała, dokładna lokalizacja jej jest nieznana.

Rok 1797

Po parcelacji majątku lennego w roku 1797 wybudowano nową szkołę, która jednak szybko uległa zniszczeniu.

Rok 1829

W roku 1829 władze regionalne z Opola zarządzają budowę nowej szkoły.

Rok 1830

W 1830r. powstaje nowa szkoła, w której pracował jeden nauczyciel i jego pomocnik.

Rok 1885

W roku 1865 szkoła liczy już trzy klasy. Uczęszcza do niej około 300 dzieci.

Rok 1905

Rok 1905 - władze miejskie decydują się na przebudowę i rozbudowę zamkowej szkoły. Dobudowano jeszcze jedno piętro. Szkoła miała już 8 izb lekcyjnych pokój nauczycielski. Podczas II Wojny Światowej szkoła zamkowa została spalona.

Rok 1945

W sierpniu 1945r. W budynku obecnego GS-u rozpoczyna działalność polska szkoła powszechna.

Rok 1948

W sierpniu 1948 r. zostaje oddany do użytku budynek starej szkoły.

Rok 1972

15 października 1972r. następuje uroczyste otwarcie budynku nowej Szkoły Podstawowej przy ulicy Marii Konopnickiej 28. Przez pierwszy rok do nowego budynku szkolnego uczęszczają jedynie dzieci z Pietrowic Wielkich.

Rok 1973

Z dniem 1 września organizuje się Zbiorczą Szkołę Gminą do której uczęszcza młodzież z: Pietrowic Wielkich, Kornicy, a także kl. V - VIII z Cyprzanowa, Gródczanek, Samborowic. Jednocześnie powstają dwa punkty Filialne: Samborowice z kl. I - IV, oraz Cyprzanów Kl. I - IV.

Rok 1985

W 1985 roku następuje przekształcenie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Pietrowicach Wielkich na Szkołę Podstawową z klasami I - VIII, do której uczęszczajądzieci z Pietrowic Wielkich, Kornicy, Gródczanek oraz od klasy IV dzieci z Cyprzanowa

Rok 1999

W wyniku wprowadzonej reformy systemu oświaty z dniem 01 września 1999 roku Szkołę Podstawową ośmioklasową przekształcono w sześcioklasową. W budynku Szkoły zaczyna również funkcjonować powstałę w wyniku reformy Gimnazjum. Gospodarzem Szkoły jest Szkoła Podstwowa, która po odstępieniu Gimnazjum drugiedo piętra ma do swojeje dyspozycji 10 sal lekcyjnych.

Rok 2005

W 2005 Szkoła została przekształcona w Zespół Szkół, w skład którego wchodzą:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pietrowicach Wielkich"
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa filialna im. Janiny Porazińskiej w Cyprzanowie".
 3. Publiczne Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pietrowicach Wielkich.

Nasza Patronka

Maria Skłodowska- Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Mając sześć lat rozpoczęła naukę w szkole. Od początku interesowały ją przedmioty ścisłe- matematyka, fizyka i chemia. W wieku 17 lat opuściła dom rodzinny i podjęła pracę guwernantki na folwarku pod Płockiem. Po trzech latach opuściła wieś i udała się na studia na paryską Sorbonę. W czasie studiów poznała i pokochała Piotra Curie. W 1895 roku wzięli ślub. Po ślubie zaczęli pracować razem. W 1898 roku odkryli pierwszy promieniotwórczy pierwiastek- polon. W 1902 roku udało im się odkryć drugi promieniotwórczy pierwiastek- rad, który okazał się być przełomem w dziedzinie medycyny. W 1903 roku za te odkrycia otrzymali Nagrodę Nobla z ziedziny fizyki. W 1906 roku zmarł Piotr Curie pozostawiając ją samą z dwójką małych dzieci- Ireną i Ewą. W 1910 roku Maria otrzymała metaliczny rad, dzięki któremu w 1911 otrzymała drugą już Nagrodę Nobla, tym razem z chemii. W czasie I wojny światowej leczyła i pomagała żołnierzom walczącym na froncie. Po wojnie dwukrotnie przyjechała do Polski. W 1932 roku uroczyście otworzyła Warszawski Uniwersytet Radowy. Zmarła w 1934 roku w Paryżu na anemię wywołaną promieniotwórczością radioaktywnych ciał.

Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich została nazwana jej imieniem w 1972 roku.

Maria Skłodowska- Curie - WIĘCEJ INFORMACJI

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich posiada księgozbiór liczący 6736 woluminów. Są to pozycje w większości przeznaczone dla uczniów, a więc lektury, powieści przygodowe i obyczajowe, a także pozycje dla dzieci młodszych. Oprócz tego posiadamy księgozbiór podręczny zawierający wydania albumowe, encyklopedie i słowniki. Z biblioteki korzystają również nauczyciele, gdyż gromadzimy pozycje metodyczne, literaturę pedagogiczną oraz popularnonaukową. W miarę możliwości finansowych księgozbiór biblioteki doposażany jest nie tylko w książki, ale również w programy multimedialne. Biblioteka szkolna posiada czytelnię, w której gromadzone są czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz czasopisma metodyczne dla nauczycieli. W wypożyczalni istnieje wolny dostęp do półek, uczniowie więc samodzielnie mogą poszukiwać wybranej pozycji, mogą korzystać z katalogu.

Aby umożliwić uczniom maksymalne korzystanie z wypożyczalni i pracowni multimedialnej biblioteka w roku szkolnym 2015/2016 udostępnia swe zbiory w następujących porach:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30 - 8.00
8.55- 9.50
12.25- 13.40
14.25-15.30
7.30 - 8.00
9.40-10.45
11.30-14.25
7.30 - 9.50
11.30-15.15
7.30 -8.00
9.40-13.40
7.30 - 8.00
8.50-9.50
10.35-13.15

Tradycją naszej biblioteki jest uroczyste Pasowanie na Czytelnika, które odbywa się w II semestrze. Uczniowie znają już wszystkie litery i mogą swobodnie czytać książki. Uroczystość poprzedzona jest wizytą w bibliotece, gdzie uczniowie zostają zapoznani z regulaminem oraz zbiorami biblioteki. W związku z wolnym dostępem do półek uczą się również samodzielnie wypożyczać książki. Pasowanie na Czytelnika przygotowane zostaje przez koleżanki i kolegów ze starszych klas. Wcielają się oni w różne postacie bajkowe. Jest wśród nich robaczek, który ma chęć na befsztyczek, żuczek ubiegający się o względy biedronki oraz niekulturalna kwoka, która chciała wszystkich uczyć grzeczności. W trakcie teatrzyku Czerwony Kapturek wraz z Kotem w Butach sprawdzają znajomość bajek oraz przypominają zasady kulturalnego obchodzenia się z książką. Następnie Książka, po wysłuchaniu przyrzeczenia pierwszaków, pasuje ich na Rycerza Książki.

Uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy, zakładki oraz słodycze. Na uroczystość przybywają także Panie z Biblioteki Publicznej, które zachęcają uczniów do czytania i korzystania również z Biblioteki Publicznej. Mamy nadzieję, że zapał do czytania nie osłabnie, a książki staną się prawdziwymi przyjaciółmi pierwszaków.

Biblioteka wzięła udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską "Internetowe centra informacji w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych". Dzięki udziałowi w projekcie w czytelni biblioteki szkolnej powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w 8 stanowisk komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjne. Ponadto otrzymaliśmy programy multimedialne: Encyklopedia PWN, Atlas geograficzny oraz Słowniki języka polskiego.

W bibliotece odbywają się konkursy, głównie recytatorskie i czytelnicze. Ponadto organizowany jest w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych kiermasz Taniej Książki.

Świetlica Szkolna

Godziny pracy Świetlicy Szkolnej w roku szkolnym 2015/2016

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.30 - 15.30 8.30 - 15.30 9.30 - 15.30 9.30 - 15.30 9.30 - 15.30

Wychowawcy:

 • Kierownik Świetlicy: Halina Antczak
 • Alicja Zajonc

Wychowawcy prowadzą zajęcia wynikające z dziennego planu pracy świetlicy szkolnej.

Plan pracy świetlicy Szkolnej na rok szkolny 2015/2016

 • Troska o bezpieczeństwo dzieci.
 • Wychowanie pro-rodzinne.
 • Prawidłowe relacje dzieci i rodziców.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia
 • Pomoc w nauce.
 • Zapoznawie z różnymi sposobami spędzania wolnego czasu.
 • Integracja grupy świetlicowej poprzez organizowanie imprez.
 • Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem, higieństką i instytucjami współpracującymi ze szkołą.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności współżycia w grupie i działania w różnych sytuacjach.
 • Wyrabianie właściwych nawyków higienicznych i kulturalnych oraz wdrażanie do systematycznej pracy.
 • Realizacja edukacji czytelniczej i medialnej, doskonalenie podstawowych umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytanie, pisanie, liczenie).
 • Wdrażanie uczniów do systematycznej, samodzielnej i zorganizowanej pracy.
 • Organizowanie gier edukacyjnych, zabaw i zajęć ruchowych.
 • Współpraca z Radą Samorządu Uczniowskiego.
 • Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej i racjonalnego żywienia.
 • Rozwiązywanie zdolności i zainteresowań u dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
 • Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.

Pyszne obiadki

 • Przerwa kerbaciano - mleczna 10.35 - 10.45
 • Przerwa obiadowa klasy I-III SP 11.30 - 11.40
 • Przerwa obiadowa klasy IV-VI SP i Gim 12.25 - 12.45

Pyszne, domowe obiadki, to tylko w stołówce szkolnej. Każdy wychodzi najedzony i zadowolony. Serwowane posiłki są różnorodne, pełnowartościowe. Często wzbogacane dodatkami w postaci deserów, jogurtów, owoców oraz słodkości. Można także napić się ciepłej herbatki. Zawsze obowiązuje pełna kultura!

Organizacja Szkoły

Dyrekcja Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich

Dyrektor: Jacek Pierzchała

Wicedyrektor: Anna Kucharczyk

Kadra Pedagogiczna

W skład Kadry Pedagogicznej w roku szkolnym 2015/2016 wchodzi 40 nauczycieli uczących w Szkole podstawowej, Gimnazjum i Filialnej Szkole Podstawowej w Cyprzanowie.

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2015/2016.
Imię i Nazwisko Nauczyciela Nauczany przedmiot Oddział
Halina Antczak opiekun świetlicy SP
Robert Antczak wychowanie fizyczne GIM
Anna Bugała przyroda SP
Urszula Cieśla matematyka GIM
Ewa Sepioło nauczanie zintegrowane FILIA CYP
ks. Ewald Ćwienk religia FILIA CYP
Ewa Fedczyszyn nauczanie zintegrowane SP
Dorota Olbrich pedagog GIM
Lucyna Flegel język polski, historia GIM
Urszula Florian język polski GIM
Anna Przysiężniuk j. angielski GIM
Jacek Pierzchała wychowanie fizyczne GIM
Mirosław Jaskot wychowanie fizyczne SP
Łukasz Kąś historia GIM
Marek Kępa wychowanie fizyczne GIM
Beata Kiełtyka nauczanie zintegrowane SP
Maria Kolowca nauczani zintegrowane FILIA CYP
Jolanta Koterba religia, wychowanie w rodzinie GIM
Paweł Krawiński język angielski SP
Tomasz Kretek język niemiecki SP + GIM
Anna Kucharczyk chemia, biologia GIM
Bożena Łącka nauczanie zintegrowane SP
Daria Machnik nauczanie zintegrowane SP
Halina Maślanka bibliotekarz, język polski SP
Beata Piwowarczyk logopeda SP
Mariola Rowińska pedagog w Szkole podstawowej, historia, wiedza o społeczeństwie SP + GIM
Lucyna Szelewska nauczanie zintegrowane, geografia GIM
Janina Ślusarczyk język polski SP
Jan Tokar fizyka, informatyka GIM
Damian Tunk religia SP
Anna Wajtryt-Piszczek język angielski GIM
Regina Wilczek język niemiecki SP
ks. Dominik Paterak religia GIM
Alicja Zajonc plastyka SP + GIM
Katarzyna Lenort matematyka SP
Monika Schattke język mniejszości narodowej-niemiecki SP
Ewelina Malcharczyk biologia GIM
Renata Klobuczek język niemiecki GIM

Obsługa Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich

W skład Obsługi w roku szkolnym 2015/2016 wchodzi 16 pracowników.

Imię i Nazwisko Funkcja
Monika Newerla sekretarz szkoły
Jolanta Mruczyńska sekretarka
Daniel Wójcik Referent d/s informatyki
Marek Łaciok Inspektor BHP
Ewa Krutki Intendent
Małgorzata Bugdol Kucharka
Barbara Szmalec Pomoc kuchenna
Łucja Kowol Pomoc kuchenna
Anna Poznańska Sprzątaczka
Urszula Jureczka Sprzątaczka
Grażyna Pelc Sprzątaczka
Tadeusz Pelc Konserwator
Karina Kwitek Sprzątaczka
Krystyna Pendziałek Sprzątaczka
Teresa Rutyna Sprzątaczka
Helena Korzonek Sprzątaczka

Sekretariat

Sekretarz Szkoły: Monika Newerla.

Sekretariat znajduje się na parterze. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Sprawy uczniów załatwiane są na przerwie obiadowej (godz. 12.25 - 12.45).

Sekretarka: Jolanta Mruczyńska.

Sekretariat znajduje się na II piętrze w gabinecie pod numerem 29. Czynny jest w
godz. 8.00 - 13.00. W sekretariacie załatwianw są sprawy uczniów z Gimnazjum.

Pedagog szkolny

Na czym polega praca pedagoga

Pedagog w Szkole Podstawowej: Mariola Rowińska. Gabinet pedagoga znajduje się na II piętrze pod numerem 28.

Godziny pracy:

Pedagog w Gimnazjum: Dorota Olbrich. Gabinet pedagoga znajduje się na I piętrze pod numerem 18.

Godziny pracy:

 • Poniedziałek: 8.55 - 14.45
 • Wtorek: 9.45 - 13.30
 • Środa: 10.35 - 15.30
 • Czwartek: 10.35 - 15.30
 • Piątek: 8.00 - 12.45

Zapraszam do kontaktu telefonicznego i w trakcie zebrań z wychowawcami.

Logopeda szkolny

Czym zajmuje się Logopedia

Logopeda: Beata Piwowarczyk

Godziny pracy:

Gabinet Profilaktyki Medycznej

Higienistka: Małgorzata Benesz. Gabinet lekarski znajduje się na II piętrze pod numerem 27.

Czynny:

 • Wtorek: 9.00 - 14.00
 • Czwartek: 9.00 - 14.00
 • Piątek: 11.15 - 14.15

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca:Ewa Okrent
Zastępca:Tomasz Stiebler
Sektetarz:Aurelia Pientka
Skarbnik: Małgorzata Chmielewska

Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich 2015/2016

 1. Alicja Duda I a SP
 2. Justyna Weiner I a SP
 3. Magdalena Motyka I a SP
 4. Kamińska Joanna I b SP
 5. Golik Dagmara I b SP
 6. Główczak Weronika I b SP
 7. Koloch Teresa II a SP
 8. Mróz Małgorzata II a SP
 9. Niżborska Jolanta II a SP
 10. Ducka Aneta II b SP
 11. Martzinek Sabina II b SP
 12. Gotzmann Iwona II b SP
 13. Pawlasek Cecylia III SP
 14. Wieder Weronika III SP
 15. Geron Dagmara III SP
 16. Orawska Dorota IV a SP
 17. Mruczyńska Jolanta IV a SP
 18. Kościółko Sabina IV a SP
 19. Ziemkiewicz Agnieszka IV b SP
 20. Jegliczka Beata IV b SP
 21. Gorczowska Klaudia IV b SP
 22. Makarowska Magdalena V a SP
 23. Krzyżewski Przemysław V a SP
 24. Glania Elżbieta V a SP
 25. Stiebler Tomasz V b SP
 26. Majcherek Marcin V b SP
 27. Szot Ewa V b SP
 28. Okrent Ewa VI a SP
 29. Świętek Rajmund VI a SP
 30. Kurzeja Brygida VI a SP
 31. Pientka Aurelia VI b SP
 32. Schneider Anita VI b SP
 33. Tyrała Gabriela VI b SP
 34. Nowak Anna I A G
 35. Czekała Dorota I A G
 36. Poznańska Anna I A G
 37. Solich Gizela I B G
 38. Fleszer Adriana I B G
 39. Wiztezy Lidia I B G
 40. Burdzik Mariola II A G
 41. Kurka Halina II A G
 42. Wojtaszek Judyta II A G
 43. Pawlik Barbara II B G
 44. Wesołowska Danuta II B G
 45. Goś Sławomir II B G
 46. Chmielewska Małgorzata II C G
 47. Florian Aneta II C G
 48. Kurzeja Małgorzata II C G
 49. Tyrała Gabriela III A G
 50. Gregor Katarzyna III A G
 51. Wajda Anna III A G
 52. Gawlina Ewa III B G
 53. Hajdarowicz Adriana III B G
 54. Grabowski Renata III B G

Regulamin rady rodziców

Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Do zadań Rady należy
w szczególności:

 1. pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły a w tym: zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły przez:
  • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
  • uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,
  • znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  • uzyskiwania porad w sprawie wychowania i kształcenia swoich dzieci,
  • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły i jej organów,
 2. gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
 3. współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
 4. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy,
 5. udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,
 6. współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 7. udzielanie pomocy innym organizacjom społecznym działającym w szkole,
 8. organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,
 9. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,
 10. tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkołą,
 11. opiniowanie wszelkich spraw i dokumentów, wskazanych w innych przepisach.

Samorząd Uczniowski

Szkoła Podstawowa Gimnazjum

Odjazdy Autobusów

Odjazdy z pod Szkoły

Kierunek Maków > Krowiarki > Amandów > Pawłów > Kolonia Pawłów > Żerdziny od poniedziałku do piątku: 13.45, 14.45, 15.20

Kierunek Cyprzanów > Lekartów > Samborowice od poniedziałku do piątku: 13.58, 15.24

Kierunek Gródczanki od poniedziałku do piątku: 13.35, 15,30

Bezpośrednil link do dziennika elektronicznego: uonetplus.vulcan.net.pl
/gminapietrowicewlk

Rodzicu jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+

Wersja 1.0 XHTML and CSS. Webmaster:dw.informatyk